AGB

Allmänna villkor med kundinformation

Innehållsförteckning

 1. Tillämpningsområde
 2. Slutande av kontraktet
 3. Rätt till ångerrätt
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och fraktvillkor
 6. Behållande av äganderätten
 7. Ansvar för fel (garanti)
 8. Särskilda villkor för bearbetning av varor enligt vissa specifikationer från kunden
 9. Inlösen av kampanjkuponger
 10. Inlösen av presentkort
 11. Tillämplig lagstiftning
 12. Plats för jurisdiktion
 13. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "AGB") från NatureHolic GmbH (nedan kallad "säljaren") gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad "kunden") ingår med säljaren om de varor som säljaren presenterar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor är härmed förbjudet, om inte annat avtalats.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om leverans av kuponger, om inget annat avtalats.

1.3 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

1.4 En företagare i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt kompetent partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella verksamhet eller sin egen yrkesverksamhet som egenföretagare.

2) Slutande av avtalet

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att kunden ska kunna lämna ett bindande erbjudande.

2.2 Kunden kan lämna in erbjudandet via det beställningsformulär som är integrerat i säljarens webbutik. När kunden placerar de valda varorna i den virtuella varukorgen och går igenom den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande om varorna i varukorgen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Kunden kan också lämna sitt anbud till säljaren per telefon eller e-post.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens anbud inom fem dagar,

 • genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid det är avgörande att kunden tar emot orderbekräftelsen, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till kunden, i vilket fall det är avgörande att kunden tar emot varorna, eller
 • genom att begära betalning från kunden efter att kunden har lagt sin beställning.

Om flera av de ovannämnda alternativen finns ska avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen inträffar först. Fristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att kunden skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens anbud inom den ovannämnda perioden ska detta anses vara ett avslag på anbudet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 När ett erbjudande lämnas via säljarens beställningsformulär online ska avtalstexten lagras av säljaren efter att avtalet har ingåtts och överföras till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att kunden har skickat sin beställning. Säljaren ska inte göra avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens webbshop innan han/hon skickar sin beställning, kommer beställningsuppgifterna att arkiveras på säljarens webbplats och kunden kan få tillgång till dem kostnadsfritt via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att ange relevanta inloggningsuppgifter.

2.5 Innan kunden gör en bindande beställning via säljarens beställningsformulär online kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre känna igen inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med vars hjälp skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina uppgifter under den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.6 Det tyska och engelska språket är tillgängligt för att ingå avtalet.

2.7 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatisk orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han eller hon har angett för orderhantering är korrekt, så att e-postmeddelanden från säljaren kan tas emot på denna adress. Särskilt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som säljaren anlitat för att behandla beställningen kan levereras.

3) Rätt till återkallelse

3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerpolicy.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser som inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan det i enskilda fall uppstå ytterligare kostnader som säljaren inte ansvarar för och som ska bäras av kunden. Det kan till exempel handla om kostnader för överföring av pengar från kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföring av pengar om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.

4.3 Betalningsalternativet/alternativen kommer att meddelas kunden i säljarens webbutik.

4.4 Om förskottsbetalning genom banköverföring har avtalats ska betalningen ske omedelbart efter det att avtalet har ingåtts, om inte parterna har kommit överens om en senare förfallodag.

4.5 Om betalningsmetoden "SOFORT" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett bankkonto på nätet som har aktiverats för deltagande i "SOFORT", identifiera sig på motsvarande sätt under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "SOFORT". Betalningstransaktionen genomförs då omedelbart av "SOFORT" och kundens bankkonto debiteras. Mer detaljerad information om betalningsmetoden "SOFORT" finns tillgänglig för kunden på https://www.klarna.com/sofort/.

5) Leverans och leveransvillkor

5.1 Om säljaren erbjuder sig att skicka varorna ska leveransen ske inom det leveransområde som säljaren har angett till den leveransadress som kunden har angett, om inget annat avtalats. Den leveransadress som anges i säljarens orderhantering är avgörande för behandlingen av transaktionen. Om betalningsmetoden PayPal väljs är den leveransadress som kunden har lämnat in till PayPal vid betalningstillfället avgörande.

5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av orsaker som kunden ansvarar för, ska kunden stå för de rimliga kostnader som säljaren ådragit sig på grund av detta. Detta gäller inte för kostnaderna för returförsändelsen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utövar sin ångerrätt ska bestämmelsen i säljarens ångerinstruktioner tillämpas på kostnaderna för att returnera varorna.

5.3 Om kunden agerar i egenskap av företagare övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna till kunden så snart säljaren har överlämnat varorna till speditören, transportören eller någon annan person eller institution som utsetts att utföra transporten. Om kunden agerar i egenskap av konsument ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna i princip övergå till kunden eller en person som är behörig att ta emot varorna först när varorna överlämnas till kunden. Utan hinder av ovanstående ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergå till kunden, även när det gäller konsumenter, så snart säljaren överlämnar varorna till speditören, transportören eller någon annan person eller enhet som utsetts för att genomföra transporten.säljaren är ansvarig för skador eller oavsiktlig försämring av de sålda varorna, även när det gäller konsumenter, så snart säljaren har levererat varorna till speditören, transportören eller någon annan person eller institution som utsetts för att utföra transporten, om kunden har gett speditören, transportören eller någon annan person eller institution som utsetts för att utföra transporten i uppdrag och säljaren inte tidigare har namngett denna person eller institution till kunden.

5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller olämplig självleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och om säljaren med vederbörlig omsorg har ingått en specifik täcktransaktion med leverantören. Säljaren ska göra alla rimliga ansträngningar för att skaffa varorna. Om varorna inte är tillgängliga eller endast delvis tillgängliga kommer kunden att informeras omedelbart och ersättningen återbetalas utan dröjsmål.

5.5 Om säljaren erbjuder varorna för avhämtning kan kunden hämta de beställda varorna inom de öppettider som säljaren anger på den adress som säljaren anger. I detta fall debiteras inga fraktkostnader.

5.6 Kunden får kuponger enligt följande:

 • via e-post
 • per post

6) Förbehåll för äganderätt

Om säljaren gör en förskottsbetalning behåller han äganderätten till de levererade varorna tills hela köpeskillingen har betalats.

7) Ansvar för fel (garanti)

7.1 Om inget annat anges i följande bestämmelser ska bestämmelserna om lagstadgat felansvar tillämpas. Detta gäller inte avtal om leverans av varor:

7.2 Om kunden agerar som företagare,

 • säljaren har möjlighet att välja vilken typ av efterföljande prestation som ska utföras;
 • när det gäller nya varor är preskriptionstiden för fel ett år från det att varorna har levererats;
 • när det gäller begagnade varor är rättigheter och krav på grund av fel uteslutna;
 • preskriptionstiden ska inte börja löpa på nytt om en ersättningsleverans görs inom ramen för ansvaret för fel.

7.3 Ovanstående ansvarsbegränsningar och förkortning av tidsfrister gäller inte för

 • krav på skadestånd och ersättning för kundens kostnader,
 • om säljaren på ett bedrägligt sätt har dolt felet,
 • för varor som har använts i enlighet med sin vanliga användning för en byggnad och som har orsakat dess defekter,
 • för säljarens eventuella befintliga skyldighet att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter, när det gäller avtal om leverans av varor med digitala element.

7.4 För företagare ska dessutom de lagstadgade preskriptionstiderna för eventuella lagstadgade regressrättigheter förbli oförändrade.

7.5 Om kunden agerar som köpman i den mening som avses i § 1 i den tyska handelslagen (HGB), omfattas han av den kommersiella skyldigheten att inspektera och anmäla fel enligt § 377 i den tyska handelslagen (HGB). Om kunden underlåter att uppfylla de anmälningsskyldigheter som regleras där ska varorna anses vara godkända.

7.6 Om kunden agerar i egenskap av konsument uppmanas han att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta ska detta inte ha någon effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk för fel.

8) Särskilda villkor för bearbetning av varor enligt vissa specifikationer från kunden

8.1 Om säljaren enligt avtalets innehåll utöver leveransen av varorna även är skyldig att bearbeta varorna enligt vissa specifikationer från kunden, ska kunden förse säljaren med allt innehåll som krävs för bearbetningen, t.ex. texter, bilder eller grafik i de filformat, formateringar, bild- och filstorlekar som anges av säljaren, och ge säljaren de nödvändiga användningsrättigheterna för detta ändamål. Kunden är ensam ansvarig för anskaffning och förvärv av rättigheter till detta innehåll. Kunden förklarar och tar ansvar för att han har rätt att använda det innehåll som lämnats till säljaren. Han ska särskilt se till att inga tredje parts rättigheter kränks, särskilt inte upphovsrätt, varumärkesrättigheter och personliga rättigheter.

8.2 Kunden ska hålla säljaren skadeslös för krav från tredje part som denne kan göra gällande mot säljaren i samband med att deras rättigheter kränks genom att säljaren avtalsmässigt använder kundens innehåll. I detta sammanhang ska kunden också stå för de nödvändiga kostnaderna för rättsligt försvar, inklusive alla rättegångskostnader och advokatarvoden till det lagstadgade beloppet. Detta gäller inte om kunden inte är ansvarig för överträdelsen. I händelse av krav från tredje part är kunden skyldig att omedelbart, sanningsenligt och fullständigt förse säljaren med all information som krävs för att undersöka kraven och för att försvara sig.

8.3 Säljaren förbehåller sig rätten att vägra att behandla beställningar om det innehåll som kunden tillhandahåller för detta ändamål bryter mot lagliga eller officiella förbud eller kränker allmän anständighet. Detta gäller särskilt tillhandahållande av innehåll som är författningsstridigt, rasistiskt, främlingsfientligt, diskriminerande, stötande, ungdomsfarligt och/eller våldsförhärligande.

9) Inlösen av kampanjkuponger

9.1 Kuponger som utfärdas gratis av säljaren som en del av kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden (nedan kallade "kampanjkuponger") kan endast lösas in i säljarens webbutik och endast under den angivna perioden.

9.2 Kampanjkuponger kan endast lösas in av konsumenter.

9.3 Enskilda produkter kan uteslutas från kampanjkupongen om en motsvarande begränsning följer av kampanjkupongens innehåll.

9.4 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen är avslutad. Det är inte möjligt att kvitta i efterhand.

9.5 Endast en rabattkupong kan lösas in per beställning.

9.6 Varornas värde måste vara minst lika stort som värdet på kampanjkupongen. Säljaren återbetalar inte eventuella återstående krediter.

9.7 Om värdet på kampanjkupongen inte räcker till för att täcka beställningen kan man välja en av de andra betalningsmetoder som säljaren erbjuder för att reglera skillnaden.

9.8 Kreditbeloppet på en kampanjkupong betalas inte ut kontant och ger inte heller ränta.

9.9 Kampanjkupongen återbetalas inte om kunden inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt returnerar de varor som helt eller delvis betalats med kampanjkupongen.

9.10 Kampanjkupongen kan överlåtas. Säljaren kan göra en betalning med befriande verkan till respektive innehavare som löser in kampanjkupongen i säljarens webbutik. Detta gäller inte om säljaren har kännedom om eller grovt vårdslöst ignorerar att respektive innehavare är obehörig, rättsligt oförmögen eller saknar representativ behörighet.

10) Inlösen av presentkort

10.1 Presentkort som kan köpas via Säljarens webbutik (nedan kallade "presentkort") kan endast lösas in i Säljarens webbutik, om inget annat anges i presentkortet.

10.2 Presentkort och återstående saldon av presentkort kan lösas in fram till slutet av det tredje året efter det år då presentkortet köptes. Återstående saldon kommer att krediteras kunden fram till utgångsdatumet.

10.3 Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen är slutförd. Det är inte möjligt att kvitta i efterhand.

10.4 Endast ett presentkort kan lösas in per beställning.

10.5 Presentkort kan endast användas för att köpa varor och kan inte användas för att köpa ytterligare presentkort.

10.6 Om presentkortets värde inte räcker till för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoder som Säljaren erbjuder väljas för att reglera mellanskillnaden.

10.7 Saldot på ett presentkort betalas varken ut kontant eller ger ränta.

10.8 Presentkortet kan överlåtas. Säljaren kan göra betalningen med befrielse till respektive innehavare som löser in presentkortet i Säljarens webbutik. Detta gäller inte om säljaren har kännedom om eller grovt vårdslöst ignorerar att respektive innehavare är obehörig, rättsligt oförmögen eller saknar representativ behörighet.

11) Tillämplig lag

Alla rättsliga förbindelser mellan parterna ska regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning, med undantag för lagstiftningen om internationell försäljning av lös egendom. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

12) Behörighet

Om kunden agerar som en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond med sitt säte på Förbundsrepubliken Tysklands territorium, är säljarens säte den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal. Om kunden har sitt säte utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium ska säljarens säte vara exklusivt behörig domstol för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal om avtalet eller anspråk som uppstår i samband med avtalet kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. I ovanstående fall har säljaren dock under alla omständigheter rätt att väcka talan i domstol på kundens verksamhetsställe.

13) Alternativ tvistlösning

13.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Plattformen fungerar som en kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med köp- eller tjänsteavtal på nätet där en konsument är inblandad.

13.2 Säljaren är inte skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd, men är beredd att göra det.

Senast visad
Shopware Agentur  six-media.de